วันที่
ชื่อเรื่อง
31  ม.ค. 2566
จ้างจ้างเหมาบริการเปลี่ยนยางรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บท 7136 บุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2566
จ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลห้วยหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2566
จ้างโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน สายบ้านโนนสำราญ ม.8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2566
จ้างโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน สายบ้านสระมะค่า ม.3 (ช่วงแยกถนนสาย บร.2166 เรียบห้วยประชาสรรค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2566
ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2566
ซื้อซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2566
ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2566
ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (20หน้า/นาที) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2566
ซื้อทรายเคมีกำจัดลูกน้ำยุงลายและน้ำยาพ่นหมอกควัน ตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2566
ซื้อเก้าอี้ปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง