เทศบาลตำบลห้วยหิน อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.hauyhin.go.th

 
 

 

 

 


ประชุมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)


เมื่อวันที่ 14เดือน ธันวาคม พ.ศ.2565 เทศบาลตำบลห้วยหิน โดยนายไพบูลย์  ธิติพิศุทธิ์กุล นายกเทศมนตรีตำบลห้วยหิน ได้จัดโครงการประชุมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1 โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 200 คน เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลห้วยหิน ได้แสดงความคิดเห็นและเสนอแผนงาน โครงการ กิจกรรม เพื่อนำผลการแสดงความคิดเห็นดังกล่าวเสนอให้สภาเทศบาลตำบลพิจารณาเห็นชอบ และนำผลการพิจารณาดังกล่าวนั้นไปปรับปรุง และบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลห้วยหิน ต่อไป

2024-05-28
2024-04-05
2024-04-03
2024-04-02
2024-03-27
2024-03-27
2024-02-29
2024-02-20
2024-02-12
2024-01-22