เทศบาลตำบลห้วยหิน อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.hh.go.th

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2562

กองช่าง

นายวิรัตน์  ศิริวัฒน์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร 082-2052536

-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง


นายสุขชัย  ใจคง
นายจำเริญฤทธิ์   เทินกระโทก
นายช่างโยธาชำนาญงาน   

นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน

โทร 081-9550370
โทร 064-5670933พนักงานจ้างกองช่าง
  นายรุ่งโรจน์  ลุนสำโรง  
  ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 
 

โทร 097-1239882