เทศบาลตำบลห้วยหิน อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.hh.go.th
 
 
 


ประชุมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)


เมื่อวันที่ 14เดือน ธันวาคม พ.ศ.2565 เทศบาลตำบลห้วยหิน โดยนายไพบูลย์  ธิติพิศุทธิ์กุล นายกเทศมนตรีตำบลห้วยหิน ได้จัดโครงการประชุมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1 โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 200 คน เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลห้วยหิน ได้แสดงความคิดเห็นและเสนอแผนงาน โครงการ กิจกรรม เพื่อนำผลการแสดงความคิดเห็นดังกล่าวเสนอให้สภาเทศบาลตำบลพิจารณาเห็นชอบ และนำผลการพิจารณาดังกล่าวนั้นไปปรับปรุง และบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลห้วยหิน ต่อไป

2023-05-31
2023-05-31
2023-05-26
2023-05-25
2023-05-19
2023-05-16
2023-05-15
2023-05-10
2023-04-13
2023-04-05